ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

อาจารย์ฮัจยีซาฟีอี  ลาเต้

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ (ปอเนาะครูอีน)
ประวัติโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ตั้งอยู่เลขที่  ๑๙๙ /๑ หมูที่ ๔  ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐  เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ก่อตั้งเมื่อ  พุทธศักราช  ๒๕๑๙  (รอบที่  ๒)  โดยท่านอาจารย์ฮัจยีซาฟีอี  ลาเต้  ด้วยแรงศรัทธาและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงจึงสร้างอาคารเรียนได้ ๓ หลัง โดยอาคาร ๑ และ ๒ เป็นอาคารเรียนรวมและใช้ละหมาด         ญามาอะฮ์  อาคาร    เป็นอาคารเรียน  ด้วยงบประมาณการก่อสร้างอาศัยงบประมาณของท่านเองและแรงศรัทธาของชาวบ้าน เปิดสอนนักเรียน   ชั้นปีที่  ๑,๒  มีจำนวนนักเรียนเพียง  ๑๔  คน  และมีการเพิ่มจำนวนนักเรียนตามลำดับเวลา  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัด    ให้มีหอพักนักเรียนซึ่งเรียกว่า  ปอเนาะ   หลังจากนั้นท่านอาจารย์ได้ทำการพัฒนามาตามลำดับดังนี้

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๓  ได้ก่อสร้างอาคารปฏิบัติศาสนกิจและอาคารเรียนรวมเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก       ชั้น  พร้อมกับบ้านพักอีหม่าม    หลัง(ท่านอาจารย์ฮัจยีซาฟีอี  ลาเต้  อาศัยอยู่ปัจจุบันนี้) ซึ่งได้งบประมาณจากต่างประเทศ  โดยการประสานงานของอาจารย์อัชอารี  โต๊ะหมิด  ผ่านมูลนิธินราสงเคราะห์และการศึกษาเป็นจำนวนเงิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๔  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  สอนศาสนาอิสลามศึกษาตอนต้นหลักสูตรอิสลามศึกษา  ๒๕๔๐   บนที่ดิน    ไร่    งาน    ตารางวา  ในขณะนั้นมีจำนวนนักเรียนอยู่  ๑๓๕  คน  บุคลากร    คน  มีห้องเรียน ๓ ห้องเรียน   เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น. ๑๕.๐๐ น. 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๕ ได้รับเงินอุดหนุนจากต่างประเทศผ่านการประสานงานโดยอาจารย์อัชอารี  โต๊ะหมิด    ผ่านมูลนิธินราสงเคราะห์และการศึกษา  เป็นจำนวนเงิน  ๑๖๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  (คอมพิวเตอร์จำนวน    เครื่อง) 

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖  โรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่จาก    ไร่    งาน    ตารางวา  เป็น   ไร่            งาน  ๔๗  ตารางวา  เพื่อให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น  ในปีเดียวกันนั้นได้รับเงินบริจาคเพื่อซื้อที่ดินวากัฟ            แปลง  จำนวน  ๒ ไร่    งาน  ๖๐  ตารางวา  ในวงเงิน  ๕๗๔,๐๐๐.๐๐  บาท  ตามใบ  น.ส.๓  เลขที่  ๑๗๗๘  มอบให้โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์  ในนามชื่อของ  นายสารี  โต๊ะหมิด  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนที่ไม่ขัดกับบัญญัติอิสลาม  ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับให้นักเรียนออกกำลังกายและใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ  และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่      วันที่  ๒๙มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๖มีนักเรียนรวมทั้งภาคศาสนาและสามัญ  จำนวน  ๒๓๗  คน  บุคลากร  ๑๓  คน

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๘  โรงเรียนได้รับการบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินวากัฟขยายเพิ่มเติม  จำนวน    แปลง             ๙๖  ตารางวา ในวงเงิน  ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามใบโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๕๗  มอบให้โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์ในนามชื่อของนายสารี  โต๊ะหมิด  เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติสาสนาอิสลาม 

            ในปีพุทธศักราช  ๒๕๔๙  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารเรียน    ชั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการใช้งบประมาณของโรงเรียน  ในวงเงิน  ๒,๒๖๙,๐๔๕.๐๐  บาท  และใช้ชื่ออาคารเรียนนี้ว่า  อาคารลาตีฟีย์  ปัจจุบัน                ได้ขออนุญาตเปิดใช้อาคารเรียนเรียบร้อยแล้ว  อีกทั้งได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่    ควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔)  ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๖

                ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๐ โรงเรียนได้รับการบริจาคเงิน  เพื่อซื้อที่ดินวากัฟอีก ๑ แปลงจำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน             ๑๐  ตารางวา  ในวงเงินจำนวน  ๑,๑๗๕,๕๐๐ บาท  ตามใบโฉนดที่ดิน เลขที่  ๓๓๒๖  มอบให้โรงเรียนมะฮัดอิสลาม             อีมานียะฮ์ในนามชื่อของนายสารี  โต๊ะหมิด  เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียนที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม

                ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๔  แผนการเรียนรู้   วิทย์ - คณิต   ซึ่งมีนักเรียนเข้าเรียนรุ่นแรก  จำนวน  ๑๕  คน  และ ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้จัดทำตราสารจัดตั้งโรงเรียน   และระเบียบการปฏิบัติของโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์  

                ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนการกุศล  และ           ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ  ใช้อักษรย่อ  ม.อ. เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์โรงเรียน และเปลี่ยนแปลงตราสารจัดตั้งโรงเรียนฉบับมูลนิธิ

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ ได้ก่อสร้างอาคารชั่วคราว ๓ ห้องเรียน  เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของนักเรียน

ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ ได้รับเงินบริจาคให้ก่อสร้างรั้วและป้ายโรงเรียน พร้อมกันนั้นมีการสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ๖ ห้องประกอบการ

                ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ ได้รับเงินบริจาคให้ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด     ๑๔ x ๓๒  จำนวน    หลัง  และโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดชั้นเรียนระดับปฐมวัย จำนวน    ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าเรียน จำนวน ๑๐๐ คน

                โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ  มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ  ซึ่งในปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีจำนวนนักเรียน ๕๐๘  คน  บุคลากรจำนวน  ๓๕  คน  ครูพี่เลี้ยง จำนวน    คน