ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 รูปเทียนเปล่งแสงอยู่กลางหนังสือและมีการจับมือ

เทียน                       หมายถึง ความรู้หรือปัญญา

หนังสือ                   หมายถึง แหล่งความรู้

การจับมือ              หมายถึง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความสามัคคี

ความหมายรวม  หมายถึงแหล่งที่ให้ความรู้และปัญญาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

สีประจำโรงเรียน

เขียว ขาว

เขียว  หมายถึง  ความร่มรื่น สดใส

ขาว  หมายถึง   ความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนคนมีคุณธรรม  จริยธรรม

 

คำขวัญ

 

ความสำเร็จของศิษย์    คือสิ่งที่เราต้องทำให้เป็นจริง