ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

 

เชิดชูคุณธรรม   กิจกรรรมเด่น  เน้นวิชาการ  ประสานสัมพันธ์ชุมชน

 

วิสัยทัศน์

 

ปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้และความสามารถ ดำเนินชีวิตตามหลักศรัทธา มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องในศาสนาอิสลามและศาสนาที่ตนนับถือ พร้อมที่จะเป็นผู้นำ และมีส่วนร่วมในชุมชน

จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพครบถ้วนตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา มีความภูมิใจแลละอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนใช้ชีวิตให้สออดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลสิ่งเสพติด