ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับสากล ดังนี้

๑.      ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผู้เรียน               มีคุณภาพครบถ้วนตามเจตนารมณ์ และเป้าหมายในการจัดการศึกษา รวมทั้งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

๒.      ส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติกิจทางศาสนารวมทั้งมีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง

๓.      ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรอิสลามศึกษา รวมทั้งผู้เรียนจะต้องมีจุดเน้นด้านการตั้งใจเรียน  ด้านการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักพัฒนาตนเองและสังคม โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน

๔.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๕.      ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหลักสูตรสามัญและหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยครอบคลุมความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น

๖.      ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักเรียนและชุมชน โดยจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและผู้สนใจ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา

๗.      จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติด และนักเรียนทุกคนปลอดจากสิ่งเสพติด

๘.      พัฒนาสถานศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพโดยจัดระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และกำหนดให้มาตรฐานด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และเป็นสถานศึกษาที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

สถานศึกษาได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

               ๒. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.  ๒๕๕๔ ด้านผู้เรียน

               ๓. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ ๒๕๕๑ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะการปฏิบัติอย่างมีคุณภาพตามหลักศาสนาอิสลาม และศาสนาที่ตนนับถือ

                ๔. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

             ๕. ครูมีการพัฒนาตนเองด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพในระดับดี

                ๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างรอบด้าน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลาย

                ๗. สถานศึกษามีการจัดโครงการและกิจกรรมที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา โดยเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีอิสลามเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นโครงการพิเศษ

               ๘. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           ๙. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่สอง

          ๑๐. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๕  รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประเมินภายนอกรอบสาม

               ๑๑. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ( SBM) โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

อัล-กุรอ่านและพิธีกรรมทางศาสนา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

   โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานีย์มูลนิธิเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอิสลามศึกษา(หลักสูตรศาสนา) ควบคู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(หลักสูตรสามัญ) โดยมีจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา โดยมีโครงการส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์วิถีอิสลามโ ดยมีการจัดกิจกรรม ๖ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑ กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการละหมาด ได้แก่  - ละหมาดฟัรดู ( ละหมาด ๕ เวลา ) - ละหมาดรอวาเต็บ  ( ละหมาดสุนัตระหว่างละหมาดฟัรดู ) - ละหมาดฮายัต  ( ละหมาดสุนัตเพื่อขอในสิ่งที่ต้องการ ) - ละหมาดฮาเดียะฮ์ ( ละหมาดอุทิศกุศลผลบุญให้กับผู้ตาย )  - ละหมาดสุริยะคราสและจันทรคราส – ละหมาดอีดทั้งสอง ๑.๒ กิจกรรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการกล่าวปาฐกถาธรรมวันศุกร์ ๑.๓ กิจกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศด้านกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ -  อ่านอัล-กุรฺอาน  -  ละหมาดญานาซะฮ์  -  ร่วมพิธีอัรวะฮ์ (พิธีกรรมอุทิศผลบุญให้แก่ผู้ตาย)  -  ร่วมพิธีเมาลิดิ้ลนาบีและฝึกอบรมการอ่านบัรฺซันญี   -  ฝึกอบรมการอ่านตัลกีน   ๑.๔ กิจกรรมอบรมหลักคำสอนทางศาสนา  ๑.๕ กิจกรรมอบรมจริยธรรมประจำมัสยิด  ๑.๖ กิจกรรมฝึกอบรมการเป็นผู้นำละหมาดเชิงปฏิบัติการ และโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอาชุรออ์ กิจกรรมเมาลิดิ้ลนาบี