ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

   โรงเรียน มะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ  จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ระดับปฐมวัย

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

การจัดกิจกรรมประจำวัน

 

ลำดับที่

กิจกรรมประจำวัน

ปฐมวัยปีที่ ๑ ชั่วโมง : วัน

ปฐมวัยปีที่ ๒ ชั่วโมง : วัน

ปฐมวัยปีที่ ๓ ชั่วโมง : วัน

อิสลามศึกษา

๒๕

๒๕

๒๕

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

๒๐

๑๕

๑๕

กิจกรรมเสริมประสบการณ์

๓๐

๓๐

๓๐

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบบูรณาการอิสลาม

๒๕

๓๐

๓๐

กิจกรรมสร้างสรรค์

๓๐

๓๐

๓๐

กิจกรรมเสรี

๒๐

๑๕

๑๕

กิจกรรมกลางแจ้ง

๒๐

๑๕

๑๕

เกมการศึกษา

๒๐

๒๐

๒๐

ทักษะพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

(การช่วยเหลือตนเองในการรับประทานอาหาร ดื่มนม สุขอนามัย และการนอนพักผ่อน)

   ชั่วโมง

๒ ชั่วโมง

 ๒ ชั่วโมง

รวม

๕ ชม. / วัน

๕ ชม. / วัน

๕ ชม. / วัน

๑,๐๐๐ ชม. / ปี

๑,๐๐๐ ชม. / ปี

๑,๐๐๐ ชม. / ปี

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน