ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสารี โต๊ะหมิด
ผู้รับใบอนุญาติ / ผู้จัดการ

นางฮากีมะ บูจิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางวารุณี เจ๊ะมะหมัด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ

นายฐาณัฎ เปี้ยหมิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการศาสนา

นายสุชาติ อุมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายวันเฉลิม สมาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป