ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการสามัญ

นางวารุณี เจ๊ะมะหมัด

นางสุนิสา ใบระหมาน
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายฐาณัฎ เปี้ยหมิน
กลุ่มสำนักงาน

นางฮากีมะ บูจิ
กลุ่มงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นางสุนิสา ใบระหมาน
กลุ่มงานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางปราณี วรรณวิมลกุล
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา