ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการศาสนา

นายฐาณัฎ เปี้ยหมิน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการศาสนา

นายสุชาติ อุมา
ที่ปรึกษาวิชาการศาสนา

นายสรายุธ ใบระหมาน
ที่ปรึกษาวิชาการศาสนา

นางสาวนูรอามานี บุญมาศ.