ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสุชาติ อุมา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสมบัติ บุหลาด
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายสมศักดิ์ เหล่หวัน
หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน

นางโสภา ยาเหม
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

นางสาวชุติมา ปะหนะ
การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

นางสุดใจ โต๊ะหมิด
การบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษา

นางสาวกัซมาวรรณ โต๊ะหมิด
การรับเงินและเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินและบัญชี