ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวันเฉลิม สมาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุชาติ ยีหมาด
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางโสภา ยาเหม
หัวหน้ากลุ่มสำนักงาน

นายมูฮัมหมัด ยาเหม
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นายสมจิต จำปาทอง
หัวหน้ากลุ่มบริการสาธารณะ