ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางฮากีมะ บูจิ
หัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสมจิต จำปาทอง
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางโสภา ยาเหม

นายมูฮัมหมัด ยาเหม
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่

นายสมจิต จำปาทอง
หัวหน้ากลุ่มบริการสาธารณะ